cookie en privacy statement

Privacyverklaring Franchiseorganisatie Topvorm

Topvorm Fysiotherapie en Performance Coaching (hierna: “Topvorm”) is een franchiseorganisatie, gevestigd aan Randstad 21-26 te 1314 BM Almere. Topvorm verwerkt in haar hoedanigheid van franchiseorganisatie persoonsgegevens van de aangesloten franchisenemers. In haar rol als zelfstandige praktijk voor fysiotherapie, verwerkt Topvorm ook persoonsgegevens van patiënten. De verwerking van persoonsgegevens vindt in aparte systemen plaats zodat sprake is van een scheiding van de verwerkingen. De aangesloten onafhankelijke fysiotherapeuten (hierna: de “Topvorm-fysiotherapeut” zijn (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing voor de gehele franchiseorganisatie.

Contactgegevens Topvorm:
Topvorm Fysiotherapie en Performance Coaching Randstad 21-26, 1314 BM Almere
+31 36 737 02 60 https://sportfysiotherapiealmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum en geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres(sen);
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op
1
onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
– Internetbrowser en apparaat type ten behoeve van een functionele website; – Bijzondere gegevens over uw gezondheid/ medische informatie;
– Foto’s;
– Burgerservicenummer (BSN);
-Polisnummer zorgverzekering; en
– Financiële gegevens;

Doel verwerking persoonsgegevens
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut verwerkt de hiervoor opgesomde (bijzondere) persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– Het aanbieden van behandelingen, waaronder de uitvoering van de behandelovereenkomst(en);
– Het geven van advies of verwijzing naar een huisarts/specialist;
– Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
– Het indienen van behandelingen bij uw verzekering; – Het verwerken van betalingen;
– Marketing- en communicatie-activiteiten;
– Werving en selectie;
– Het op aanvraag schrijven van verslagen; en
– Om in overleg met u contact te onderhouden met uw huisarts/specialist/andere paramedische zorgaanbieders.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna (in willekeurige volgorde) te noemen gronden als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 6 en 9 AVG) en voor zover verwerking daarvan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden:
2

– Wettelijke verplichting;
– Uitvoering van een overeenkomst;
– Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van u als betrokkene; – Gerechtvaardigd belang; en
– Bescherming van de vitale belangen van de betrokkenen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en de Topvorm-fysiotherapeut gesloten overeenkomst en met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kan Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut uw gegevens met derden delen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Daarnaast kan Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover Topvorm daartoe een wettelijke verplichting heeft.
Met bedrijven die namens en in opdracht van Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die betreffende derde partij ook wordt verplicht om de privacywetgeving binnen de zorg na te leven. Hierdoor ontstaat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut gebruikt uitsluitend computerprogramma’s (software) of -systemen van IT-leveranciers die goedgekeurd en gecertificeerd zijn. Met de software, ontwikkelt voor fysiotherapeuten, verwerkt de Topvorm-fysiotherapeut de door u verkregen persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd. Indien u hier vragen over heeft, neemt u gerust contact op via +31 36 737 02 60 of via privacy@topvormfysiotherapie.nl.
3

Door Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut ingeschakelde derde partij, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbiedt, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een specialist, huisarts of een collega-fysiotherapeut die een second opinion geeft, maar ook in geval van vakanties waardoor een collega-fysiotherapeut dient waar te nemen en voor zover nodig de behandeling tijdelijk voortzet.
Topvorm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut) tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens
Topvorm en de Topvorm-fysiotherapeut hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Topvorm en/of de Topvorm-fysiotherapeut sluit met haar IT-leverancier(s) een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd zodat de IT-leverancier voldoet aan de zware vereisten die binnen de zorg gelden. De leveranciers van Topvorm en/of de Topvorm-fysiotherapeut voldoen aan diverse certificeringen in het kader van de informatiebeveiliging (NEN 7510, ISO 9001 en ISO 27001).
Uit het voorgaande kunt u afleiden dat Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut de bescherming van uw persoonsgegevens serieus neemt en passende maatregelen neemt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 36 737 02 60 of via privacy@topvormfysiotherapie.nl.
4

Bewaartermijn persoonsgegevens
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de persoonsgegevens. Uit diverse wet- en regelgeving vloeien verschillende bewaartermijnen voort. Indien u hier vragen over heeft, neemt u gerust contact op via +31 36 737 02 60 of via privacy@topvormfysiotherapie.nl.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@topvormfysiotherapie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dit kunt u eenvoudig doen door de app van de overheid, KopieID, te downloaden.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.
5

Gebruik social media
Op de website van Topvorm (https://sportfysiotherapiealmere.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op social media of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Topvorm en/of de Topvorm- fysiotherapeut houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst het privacy statement van die partijen door te lezen. Topvorm heeft voor uw gemak hieronder links opgenomen die verwijzen naar de social media kanalen waar Topvorm gebruik van maakt:
– Twitter
– Facebook
– LinkedIn
– Google+
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Topvorm dan wel de Topvorm-fysiotherapeut gebruikt alleen technische & functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Browserinstellingen
Tegenwoordig zijn browsers zodanig ingesteld dat ze privacy vriendelijk zijn. Dit is een vereiste die de nieuwe privacywetgeving stelt. Cookies waarvoor toestemming nodig is, worden niet automatisch geplaatst. Hiervoor dient u apart toestemming te geven door de diverse cookies aan te vinken. Indien u een of meer cookies niet aan vinkt, bestaat de kans
6

dat de website niet optimaal werkt waardoor de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal wordt benut. Topvorm raadt u dus aan om alle cookies te accepteren.
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. Voordat cookies worden geplaatst ontvangt u dan een waarschuwing. Ook kunt u de instellingen aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Natuurlijk kunt u ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. De instellingen moet u apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Via voorkeuren kunt u de privacy instellingen aanpassen. Voor uw gemak heeft Topvorm hieronder alvast links opgenomen naar de verschillende handleidingen van veel gebruikte internetbrowsers:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Wijziging privacy statement
Topvorm heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Topvorm gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Topvorm.

Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Katja Wories van Topvorm. Zij is te bereiken via +31 36 737 02 60 of via privacy@topvormfysiotherapie.nl.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 13 juli 2018.

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van de basis cookies. Wij gebruiken alleen functionele cookies en anonieme statistiek cookies. Bekijk hier ons privacy beleid

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten